Zakres usług

Specjalizujemy się w zakresie:

 • prawa cywilnego,

 • prawa spadkowego,

 • prawa zamówień publicznych (sprawy dotyczące przetargów, doradztwo zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających),

 • prawa handlowego,

 • prawa administracyjnego,

 • prawa pracy.

 

Kancelaria świadczy usługę w zakresie bieżącej obsługi prawnej firm.

Zamówienia publiczne

Oferujemy szeroką ofertę współpracy w zakresie obsługi zamówień publicznych skierowaną zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających:

 

1. Usługi dla zamawiających:

 • w ramach doradztwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego realizujemy całokształt czynności od współudziału w określeniu przedmiotu zamówienia do podpisania umowy.

 • doradztwo w zakresie przygotowania, organizacji oraz prowadzenia procedur zamówień publicznych w tym przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 • doradztwo w przedmiocie wyboru trybu postępowania, sporządzenie wzorów dokumentacji przetargowej, sporządzenie ogłoszeń i protokołów,

 • doradztwo w zakresie rozstrzygania sporów pomiędzy zamawiającym a oferentami oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych i sądowych.

 

2. Usługi dla wykonawców:

 • kompleksowe wsparcie podczas przygotowania oferty,

 • analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 • badanie ofert własnych i konkurencji,

 • prowadzenie korespondencji z zamawiającym (wnioski o wyjaśnienie itp.),

 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i sądowych.

Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii dotyczy szeroko rozumianego prawa administracyjnego materialnego oraz proceduralnego:

 • reprezentujemy Klientów w sprawach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych przed organami II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, czy Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,

 • sporządzamy wnioski inicjujące postępowanie administracyjne oraz wnioski i stanowiska strony w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,

 • dokonujemy analizy uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego, sporządzamy skargi na bezczynność organów administracji publicznej, wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Prawo cywilne i spadkowe
Prawo cywilne i spadkowe

W zakresie prawa cywilnego oferujemy:

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,

 • ustanawianie służebności, znoszenie współwłasności,

 • sporządzanie wszelkich pism procesowych w tym: pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych,

 • prowadzenie postępowań sądowych.

 

Prawo spadkowe

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zapewnia kompleksowe porady i konsultacje w zakresie prawa spadkowego, w szczególności w sprawach:

 • ustalenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia,

 • przygotowania wniosków i wystąpienia do sądu m.in. o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

Bieżąca obsługa prawna firm

W ramach bieżącej obsługi prawnej firm oferujemy:

 • analizę, doradztwo i opinie prawne w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorcy,

 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek,

 • reprezentowanie i pomoc w negocjacjach,

 • obsługę przekształceń, tworzenie i obsługę prawną podmiotów gospodarczych - spółek cywilnych i spółek prawa handlowego oraz innych form działalności prawem przewidzianych,

 • analizę i opiniowanie umów,

 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu prawa pracy,

 • przygotowywanie opinii prawnych,

 • przygotowanie pozwów,

 • zastępstwo procesowe, zastępstwo przed organami administracji i organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymi,

 • udział w negocjacjach,

 • porady prawne.

© 2023 by Hunter & Thompson. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now